Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY
KLUCZEWSKO

Gminny program współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 został przyjęty Uchwałą Nr X/43/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 2 grudnia 2011 roku.


W dniu 25 marca Rada Gminy Uchwałą Nr V/12/2011 określiła szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Wójt Gminy Zarządzeniem Nr 39/2011 z dnia 2 listopada 2011 roku zarządził przeprowadzenie konsultacji projektu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok. Konsultacje te zostały przeprowadzone w okresie od 7 listopada do dnia 14 listopada 2011 roku.  Projekt ten wywieszony został na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz umieszczony został na stronie internetowej gminy. W okresie konsultacji żadna organizacja nie zgłosiła uwag do przedstawionego programu współpracy.


W programie współpracy na 2012 rok jako obszary priorytetowe zostały określone zadania z obszarów:


a)      kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego,


b)      upowszechniania kultury fizycznej i sportu,


c)      nauki i edukacji,


d)     wspierania działalności organizacji pozarządowych,


e)      przeciwdziałania patologii społecznych,


f)       ochrona przeciwpożarowa, ratownictwa i ochrona ludności.


W wyniku rozstrzygnięcia ogłoszonego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu Gmina Kluczewsko podpisała w dniu 14 maja 2012 roku umowę Nr 1/2012 z Gminnym Klubem Sportowym w Kluczewsku. W okresie od dnia 14 maja 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku GKS Kluczewsko otrzymał dotację w wysokości 60.000 zł, z której wykorzystano 50 000 zł. Udzielona dotacja skierowana była na prowadzenie zajęć w zakresie poprawy sprawności fizycznej oraz umiejętności piłkarskich w trzech grupach zawodniczych tj. grupie seniorów, juniorów i grupie juniorów młodszych. W zajęciach uczestniczyło około 70 piłkarzy. Po rundzie jesiennej sezonu 2012/2013 w rozgrywkach grupy „B” drużyna seniorów zajmuje drugie miejsce. W składzie struktur GKS Kluczewsko działają również Sekcja Wędkarska i Strzelecka zrzeszająca pasjonatów strzelania sportowego na bazie strzelnicy w Pilczycy.


16 października 2012 roku została powołana kolejna sekcja – sekcja siatkówki dla młodych dziewcząt. Oprócz zajęć sportowych przeprowadzono systematyczną pracę wychowawczą z młodzieżą, motywowano do sportowego trybu życia oraz aktywnego uprawiania sportu.


Otrzymana dotacja została przeznaczona na:


1)      zatrudnienie kadry trenerskiej                       -  11.267,00 zł


2)      wydatki rzeczowe                                         -   9.414,70 zł


3)      diety dla sędziów i zawodników                  - 15.185,00 zł


4)      transport zawodników                                  -   6.741,00 zł


5)      organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych –    607,85 zł


6)      rozwój sportu przez :


a)      UKS Kluczewsko                             -  1.500,00 zł


b)      LUKS Dobromierz                            -  1.500,00 zł,


7)      Pozostałe wydatki                                         -  3.784,45 zł


8)      Łącznie wydatkowano kwotę                       -50.000,00 zł    

Zespoły artystyczne działające przy stowarzyszeniach w Komparzowie oraz Januszewicach swoimi występami uświetniają organizowane na terenie gminy  jak również poza  jej terenem imprezy typu festyny, dożynki oraz inne uroczystości. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie sprawozdanie to  zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kluczewsko.      sprawozdanie.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-04-30 10:53:11 | Data modyfikacji: 2013-04-30 12:27:15.
Sprawozdanie

z realizacji programu współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015.

Sprawozdanie.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-05-04 07:52:43 | Data modyfikacji: 2016-05-04 07:53:51.
Data wprowadzenia: 2016-05-04 07:52:43
Data modyfikacji: 2016-05-04 07:53:51
Opublikowane przez: administrator administrator